دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نقش آینده نگاری راهبردی صداوسیمادر مدیریت تغییرات اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

علیرضا کیقبادی؛ علی اصغر جعفری


تحلیلِ راهبردیِ شایستگی‌هایِ نظامِ حکمرانیِ آموزش و پرورشِ ایران بر اساس چارچوبِ مفهومیِ ظرفیتِ سیاست‌گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

علی رضا حیدری


بررسی نظری تأثیر رسانه‌های اجتماعی در انقلاب‌ها: از تحریک ساختاری تا انقلاب اصلاحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

محمد رضا مجیدی؛ محمد عاصم اشجع زاده


رابطه‌ی بین کاهش ارزش تأخیری در تصمیم گیری بین-زمانی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

فاطمه عیوضی؛ جواد حاتمی؛ علیرضا مرادی؛ محمدرضا ناظم زاده