دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

سید محسن میرباقری؛ عطاءالله رفیعی آتانی؛ محمدرضا پارسانژاد


ارائه الگوی راهبردی سنجش تاب‌آوری ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

محمد شاه محمدی؛ احسان خضری