کلیدواژه‌ها = شاخص
بازخوانی ابعاد شاخص های فراملی در هدایت حکمرانی مورد مطالعه:شاخص سهولت انجام کسب و کارِ

دوره 28، شماره 3، آذر 1398

حسن دانایی فرد؛ سید مجتبی امامی؛ علی حمیدی‌زاده؛ مسعود بنافی


بازخوانی ابعاد شاخص‌های فراملی در هدایت نظام حکمرانی مورد مطالعه: شاخص سهولت انجام کسب‌وکار

دوره 28، شماره 3، آذر 1398، صفحه 107-149

علی حمیدی‌زاده؛ حسن دانایی فرد؛ سیدمجتبی امامی؛ مسعود بنافی


استخراج شاخص‌های کلیدی توسعه پژوهش با روش دلفی فازی ایشیکاوا برای بخش بهداشت و درمان

دوره 25، شماره 4، اسفند 1395

امیرعلی سیف‌الدین اصل؛ فاطمه ثقفی؛ محمد عسکریان؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده؛ مهدی حمیدی