کلیدواژه‌ها = دولت
تأثیر سرمایه اجتماعی شبکه بر دستیابی به قدرت سیاسی دولتی

دوره 30، شماره 3، آذر 1400، صفحه 531-552

امیر اسدی فر؛ جمیل قریشی


هویت و ملیت ایرانی در فراخنای تاریخ

دوره 15، شماره 3، مهر 1386

محمدصادق جوکار(jokar@yahoo


جهانی شدن و امنیت ملی دولت

دوره 11، شماره 2، شهریور 1382

ابوالفضل حری