نویسنده = علی حمیدی‌زاده
بازخوانی ابعاد شاخص های فراملی در هدایت حکمرانی مورد مطالعه:شاخص سهولت انجام کسب و کارِ

دوره 28، شماره 3، آذر 1398

حسن دانایی فرد؛ سید مجتبی امامی؛ علی حمیدی‌زاده؛ مسعود بنافی


بازخوانی ابعاد شاخص‌های فراملی در هدایت نظام حکمرانی مورد مطالعه: شاخص سهولت انجام کسب‌وکار

دوره 28، شماره 3، آذر 1398، صفحه 107-149

علی حمیدی‌زاده؛ حسن دانایی فرد؛ سیدمجتبی امامی؛ مسعود بنافی


در تکاپوی یکپارچگی در نظام خط‏مشی‌‏گذاری عمومی: الگوی پیکره واحد حکمرانی و خط‌مشی عمومی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1397

سیدحسین اخوان علوی؛ سیدمهدی میری؛ عبدالحسین خسروپناه؛ علی حمیدی‌زاده؛ محمدحسین رحمتی