نویسنده = سیدجواد طاهایی
درآمدی بر نقد نظریه مدرن

دوره 23، شماره 1، تیر 1393

سیدجواد طاهایی


تأملی درباره دموکراسی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1384

سیدجواد طاهایی


آزادی؛ گریز از اسطورگی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1382

سیدجواد طاهایی


افغانستان؛ نظریه سیاسی و بحران بین‌المللی

دوره 9، شماره 3، مهر 1380

سیدجواد طاهایی؛ کاوه افراسیابی